Το αρχικό Πενταετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2018-2022 της ΕΔΑ Αττικής ενέκρινε η ΡΑΕ.

Το πρόγραμμα προβλέπει για την πενταετία 2018-2022 επεκτάσεις συνολικά 84 χλμ δικτύου χαμηλής πίεσης και 8,3 χιλιομέτρων δικτύου μέσης πίεσης, στο οποίο θα συνδεθούν 21.796 νέοι καταναλωτές και θα επιφέρει 19,5 εκατ. MWh φυσικού αερίου.

Το συνολικό κόστος του δικτύου θα είναι 9 εκατ. ευρώ, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός για την ανάπτυξη του δικτύου διανομής ανέρχεται σε 24,2 εκατ. ευρώ.

Οι επενδύσεις θα χρηματοδοτηθούν κυρίως από ίδια κεφάλαια και μικρό ποσοστό δανεισμού για την πενταετία 2018-2022.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα για την ανάπτυξη του δικτύου ανά Δήμο της Αττικής για την περίοδο 2018-2022 έχει ως εξής: